Syfte

Din integritet är viktig för oss på Dacar. Vår policy för behandling av personuppgifter utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar vilka uppgifter vi samlar in, vad vi använder dem till, på vilket sätt du kan ta tillvara dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Dacar (556064-9559, Okvägen 2, 281 51 Hässleholm) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara, samt för att GDPR följs.

Bakgrund

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund:

 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning
 • Samtycke

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser och åtaganden mot dig som kund/leverantör/kontaktperson. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och förpliktelser. Informationen används av oss för leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling, marknadsföring och fakturering.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt. Detta innebär att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som en fysisk nu levande person.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Bankrelaterade uppgifter

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss och begära ett utdrag på vilka uppgifter vi har om just dig. Du har rätt att begära rättelse om vi har felaktigheter registrerade om dig, begära överföring till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering), att vi begränsar behandlingen eller begära att bli raderad. Vi raderar dina personuppgifter under förutsättning att de inte längre behövs för våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Vid begäran om tillgång till personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid rättslig grund baserad på samtycke, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Anställda och personuppgiftsbiträden ska följa Dacar:s policys. Dacar förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal, t ex företag som tillhandahåller IT-tjänster. Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till företag som erbjuder betallösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och transporter. Dessa parter behandlar uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med sina integritetspolicys. Utöver detta kan Dacar tvingas lämna ut uppgifter till myndigheter (t ex skatteverket) om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

DaCar AB
Okvägen 2
281 51 Hässleholm
E-postadress: info@dacar.se
Telefonnummer: 0451-880 00

----------------------------------------------
Sidan uppdaterades 2022-09-12

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag godkänner